Geschiedenis

Ontstaan van de gemeente
De Afscheiding (1834) en de Doleantie (1896) zijn aan de Hervormde gemeente in Wateringen min of meer ongestoord voorbijgegaan. De enkele gereformeerden uit die tijd ressorteerden vanaf 1896 kerkelijk onder Loosduinen. Zij genoten echter gastrecht in Naaldwijk. Wel stelden zij op 11 oktober 1908 pogingen in het werk om tot een eigen kerkbestuur te komen. De gereformeerde kerk van Naaldwijk delegeerde de vraag echter naar de moederkerk in Loosduinen. Het verzoek tot kerkinstituering werd geweigerd. Wel werden de lidmaten op papier aan Naaldwijk overgedragen. Ondanks deze tegenslag hielden zij vol en op 27 juni 1909 deelden de 13 gezinnen aan de kerkenraad van Naaldwijk mee, dat in een lokaal van de openbare school godsdienstoefeningen gehouden konden worden. Dat werd uiteindelijk toegestaan. En zo begon de geschiedenis van de gereformeerde kerk van Wateringen.

Ons eerste kerkgebouw
Over de voorgeschiedenis betreffende de bouw van de kerk geven de notulen van de kerkenraadsvergaderingen weinig informatie, omdat de bijlagen waarnaar wordt verwezen spoorloos zijn verdwenen. Het kerkgebouw is in augustus 1911 in gebruik genomen. De bouwer was de heer W. v.d. Berg, lid van onze kerk. De grond was geschonken door de heer Klei uit Den Haag. Ook de pastorie is in het jaar 1912 gebouwd door bovengenoemde broeder W. v.d. Berg. De bouwkosten zullen ongeveer fl 4.000,= hebben bedragen.

Onze huidige kerk
Na verloop van tijd bleek dat het kerkgebouw te klein werd. Uitbreiding ter plaatse was niet mogelijk en er werd besloten tot het bouwen van ons huidige gebouw. Op 20 maart 1963 is het in het Hofpark nieuw gebouwde kerkgebouw in gebruik genomen. Het huidige orgel is in november 1978 geplaatst. Door de jaren heen is het gebouw nog uitgebreid met een aantal zaaltjes. Eind jaren 90 is er naast de kerk een nieuwe pastorie gebouwd.

Het nieuwe milennium
In 2006 heeft de gemeente besloten om het missionaire project in de Haagse wijk Wateringse Veld op te zetten. Dit project wordt ook gesteund door de Hervormde Gemeente, PKN en IZB. Het project is BOEI 90 gedoopt. Doel is dat er een bloeiend geloofsleven ontstaat in Wateringse Veld. De eerste vruchten van dit project zijn al duidelijk zichtbaar.
In 2009 heeft de gemeente haar 100 jarig bestaan gevierd. Deze mijlpaal is met enthousiasme gevierd, waarbij gedurende het gehele jaar maandelijks bijzondere activiteiten werden ontplooid.
De gemeente heeft in 2010 besloten om haar naam te wijzigen in Protestantse kerk De Lichtbron. Hiermee willen we meer herkenbaar een protestantse gemeente zijn.

[tekst wordt nog geactualiseerd]
terug